Uw browser accepteert momenteel geen cookies. Stel uw browser zodanig in dat cookies geaccepteerd worden of controleer of een ander programma cookies blokkeert.

Privacybeleid Privacybeleid
Privacybeleid
1. Vooraf

Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Zwitserland (hierna ook "wij" genoemd) als eigenaar van de website en van de webshop be.triumph.com neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en gaat de verplichting aan om de privacy van alle gebruikers te respecteren. De omgang met de persoonlijke gegevens van de gebruikers gebeurt met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP") en de Telecommunicatiewet.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de WBP is Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Zwitserland.

3. Verzameling en gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u in het kader van uw bestelling verstrekte persoonsgegevens principieel uitsluitend voor het tot stand brengen, het uitvoeren en het afhandelen van uw gebruiksrelatie en de met ons gesloten koopovereenkomsten. Daaronder begrepen is ook het doorgeven van uw gegevens aan derden en het gebruik daarvan, voor zover dit voor het tot stand brengen, het uitvoeren en het afhandelen van uw gebruiksrelatie en de gesloten koopovereenkomsten noodzakelijk is. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens staat uitdrukkelijk aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn voor het afhandelen van uw gebruiksrelatie en de uitvoering van de met ons gesloten koopovereenkomsten.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat voor het overige de door u verstrekte persoonsgegevens noch om baat noch om niet aan derden worden doorgegeven, behoudens die gevallen wanneer doorgifte noodzakelijk is in het belang van (i) de veiligheid van de staat; (ii) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; (iii) de gewichtige economische en financiële belangen van de overheid; (iv) de toezichthoudende taak van de overheid; of (v) uw bescherming of van de rechten en vrijheden van anderen. Onder derden zijn in dit verband niet begrepen de ondernemingen die met ons deel uitmaken van het Triumph-concern.

a. Aanmaken van een klantaccount

Binnen onze webshop heeft u de mogelijkheid om een klantaccount bij ons aan te maken. In dat geval worden uw gegevens in onze centrale klantendatabank opgeslagen en automatisch ingevoegd bij nieuwe bestellingen, zodat u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te voeren.
Om een persoonlijk klantaccount aan te maken, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en een door u zelf gekozen wachtwoord. Verder kunt u nog een afwijkend bezorgadres opgeven. Het door u opgegeven e-mailadres is tevens de inlognaam van uw klantaccount. U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen, nadat u bent ingelogd. Door op de button "Registratie” te klikken, worden uw gegevens in onze klantendatabank opgeslagen. Zodra u zich heeft geregistreerd, ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail dat uw klantaccount is aangemaakt.
Uw inlognaam en wachtwoord moeten door u geheim gehouden worden en mogen niet worden verstrekt aan derden. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat derden niet onbevoegd toegang hebben resp. krijgen tot uw inlognaam en wachtwoord.

b. Verzenden van nieuwsbrieven

Als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het toezenden van onze nieuwsbrief, waarin wij u informeren over onze merken en producten alsook over de ondernemingen die met ons deel uitmaken van het Triumph-concern. De nieuwsbrief kan elektronisch (per e-mail, sms) of op klassieke wijze (per normale post) aan u worden toegestuurd. U heeft ons voor het toesturen van de nieuwsbrief mogelijk toestemming verleend door een of beide volgende selectievakjes aan te vinken:
[] Triumph Newsletter
met verwijzing naar de volgende tekst: "De aanmelding vindt plaats conform onze privacyregels." of door op de button "Aanmelden" te klikken.
Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van hierin gespecialiseerde dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze aanwijzingen. De naleving van deze privacyregels en van de vereiste veiligheidsmaatregelen is gewaarborgd.
Bovendien kunt u uw toestemming jegens ons op elk moment en in elke vorm (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) herroepen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden door een e-mail te sturen aan service@be.triumph.com.

c. Door ons verzamelde gebruikersgegevens; cookies

Uw internetbrowser verstuurt, als u de website be.triumph.com bezoekt, om technische redenen automatisch gegevens aan onze server. Het gaat daarbij onder andere om datum en tijd van het bezoek, URL (adres) van de verwijzende website, het opgevraagde bestand, de hoeveelheid verzonden gegevens, het browsertype en de browserversie alsmede het door u gebruikte besturingssysteem.
Deze gegevens worden altijd apart van andere eventueel in het kader van het gebruik van onze website door u ingevoerde gegevens opgeslagen. Het is voor ons niet mogelijk om deze gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen. De gegevens bevatten ook geen informatie die gevolgtrekkingen omtrent afzonderlijke gebruikers toelaten.
Voornoemde gegevens worden uitsluitend voor statistische en analysedoeleinden alsook ter verbetering van het aanbod verzameld en gebruikt en aansluitend gewist.
Net als vele andere websites gebruiken wij voor het verzamelen van gebruikersgegevens zogenaamde cookies om te garanderen dat uw bezoek aan onze website technisch onberispelijk verloopt, in het bijzonder wat betreft het gebruik van de functie van het winkelmandje. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van uw internetbrowser. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser kan worden herkend.
Wij houden de gebruikersgegevens gescheiden van de andere door u verstrekte persoonsgegevens, analyseren die niet voor andere doeleinden en wissen die onverwijld, zodra zij niet meer om technische redenen vereist zijn.
Indien u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, kunt u daar zelf voor zorgen. De helpfunctie in de menubalk van de meeste internetbrowsers legt u uit, hoe u uw browser zo instelt dat er geen nieuwe cookies worden opgeslagen, u op nieuwe cookies wordt gewezen of alle reeds opgeslagen cookies worden gewist. Evenwel bieden cookies u de mogelijkheid om bepaalde functies op onze website te gebruiken, zodat wij u aanraden om de cookiefunctie niet uit te schakelen.

4. Applicaties van derden
a. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om het gebruik van de website door u te analyseren. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat wij Google Analytics gebruiken met de extensie "_anonymizeIp ()", zodat uw IP-adres alleen in verkorte vorm verder wordt verwerkt om uit te sluiten dat een verband kan worden gelegd met personen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw bezoek aan de website te analyseren, om aan de eigenaar van de website te rapporteren over de activiteiten op de website en om andere met het gebruik van de website en met het gebruik van het internet samenhangende diensten te verlenen. Ook zal Google deze gegevens eventueel ter beschikking stellen aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen er u echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt de verzending van gegevens aan Google bovendien op elk moment tegengaan door de door Google ter beschikking gestelde deactiverings-add-ons te installeren.

b. Facebook

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins (hierna te noemen "plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("hierna te noemen Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of aan de toevoeging "Facebook Social Plugin".
Als u naar een van de pagina's van onze website gaat waarop een dergelijke plug-in staat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. Facebook geeft de inhoud van de plug-in rechtstreeks aan uw browser door, waarna de browser de plug-in op de webpagina plaatst. Door het gebruik van plug-ins wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld dat de betreffende webpagina is bezocht. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek in uw Facebook-account opnemen. Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een bericht te plaatsen, wordt deze informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen.
Lees voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik van de gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy het privacybeleid van Facebook.
Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, meld u dan af bij Facebook voordat u naar onze website gaat.

5. Opslag, beveiliging en gegevensveiligheid

Uw persoonsgegevens worden in opdracht van ons door een gespecialiseerde dienstverlener in Duitsland opgeslagen en verwerkt. Desalniettemin verwerken wij uw gegevens voor bepaalde marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor de toezending van onze nieuwsbrief ook in Zwitserland en dus buiten de Europese Economische Ruimte.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoer legging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
Om de veiligheid van uw gegevens bij het verzenden naar onze server te beschermen, maken wij gebruik van het overdrachtsprotocol Secure Sockets Layer (SSL). Dat houdt in dat de gegevens versleuteld door u worden verzonden.

6. Recht op inzage, wijziging (rectificatie) en verwijdering

U heeft het recht om met redelijke tussenpozen contact met ons op te nemen met het verzoek om u te berichten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen u in dat geval binnen 4 weken meedelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. In het bevestigende geval zullen wij u tevens op de hoogte brengen van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door ons worden verwerkt, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Wij kunnen u voor de behandeling van uw verzoek en onze reactie € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.
Na ontvangst van de hierboven genoemde informatie kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek dient de door ons aan te brengen wijzigen te bevatten. Wij zullen u binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk berichten of dan wel in hoeverre wij aan uw verzoek zullen voldoen en zullen onze beslissing bij weigering van uw verzoek motiveren.

7. Relatief verzet

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van het feit dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u hiertegen te allen tijde verzet aantekenen in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. In dat geval beoordelen wij binnen 4 weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien uw verzet gerechtvaardigd blijkt te zijn, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens terstond beëindigen. Ook voor de behandeling en beantwoording van een dergelijk verzoek kunnen wij € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

8. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd uiterlijk twee jaren nadat ze voor het laatst door ons zijn gebruikt, tenzij het behouden van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is België recht van toepassing.
Wij staan u graag ter beschikking voor verdere vragen over privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u bij vragen of voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens gewoon contact met ons op, per e-mail aan service@be.triumph.com of per gewone post aan Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Zwitserland.

Status: april 2015

Online-Shop Hotline

(Voor vragen aangaande uw Triumph Online Shop aankoop)

Op 27-04-2018 is de Triumph Online Shop om organisatorische redenen alleen per e-mail bereikbaar. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Maandag tot vrijdag

8:00 tot 20:00 uur

Telefoon
+32 - (0)3 8081 743 +32 - (0)3 8081 743

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend. Wij laten u weten, dat ons callcenter uw telefoontje alleen in het Engels kan beantwoorden)

Fax
+32 - (0)3 8081 744
E-Mail:

service@be.triumph.com

Triumph Klantenservice

(Voor vragen aangaande uw aankoop in de Triumph winkel en voor vragen aangaande Triumph en gerelateerde producten)

Maandag tot donderdag

09:00 tot 16:30 uur

Vrijdag

09:00 tot 16:00 uur

Telefoon
+32 - (0)3 205 91 30 +32 - (0)3 205 91 30

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend)

E-Mail:

triumph.be@triumph.com

Omhoog